หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ
WELCOME TO Kudkung Subdistict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทร. 045-756890
โทรสาร 045-756890

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุขส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อกณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง เวลา 08.30 – 09.00 น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

นำโดย นายพรรณลิน อาจวิชัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง) พร้อมคณะ นายทองชาย สังข์ศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง)…

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

23/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายแล้ว เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป
06/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
01/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
05/10/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กันยายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
19/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

11/01/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566
05/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน ธันวาคม 2565
05/01/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26/12/2565 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
23/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์ ประเภทที่ชำรุดเสียหายแล้ว เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานอีกต่อไป
21/12/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07/12/2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
07/12/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566
25/11/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
04/11/2565 รายงานผลการสำรวจผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ พ.ศ. 2565
04/11/2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 – 2570
21/10/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2565

Q&A /คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Message us