หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ
WELCOME TO Kudkung Subdistict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทร. 045-756890
โทรสาร 045-756890

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุขส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฉลอง ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล…

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

01/06/2565 ประกาศสรุปผลรายงานการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
25/05/2565 โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร อบต.กุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีประจำเดือน เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565
28/04/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
20/04/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565
25/02/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการเก็บขนส่งปฏิกูล (ดูดส้วม) โดยวิธีเจาะจง
17/02/2565 ประกาศ อบต.กุดกุง เรื่อง ประมูลราคาให้เก็บขนสิ่งปฏิกูล (ดูดส้วม) ในเขต อบต.กุดกุง

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

13/06/2565 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
03/06/2565 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
27/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
25/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาสผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
24/05/2565 เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
24/05/2565 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะธรรม จริยธรรมภายนอก
24/05/2565 ขออนุมัติรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
24/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างและกำหนดวัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
10/05/2565 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
10/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดกุง

Q&A /คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Message us