หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ
WELCOME TO Kudkung Subdistict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทร. 045-756890
โทรสาร 045-756890

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุขส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565
ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน ฟันไม่ผุ
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565กิจกรรม วัยจิ๋วปลอดภัย ใส่ใจสวมใส่หมวกกันน็อกณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดกุง เวลา 08.30 – 09.00 น Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการเด็กปฐมวัย สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์

นำโดย นายพรรณลิน อาจวิชัย (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุดกุง) พร้อมคณะ นายทองชาย สังข์ศรี (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง)…

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

06/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
01/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
26/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
04/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี ebidding
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเกรดปรับแต่งถนนผิวจราจรเดิมเป็นหลุม-บ่อ ให้เรียบ บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 2, บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3, บ้านเหล่ามะเขียว หมู่ที่ 4, บ้านทรายงาม หมู่ที่ 5, บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6
03/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
20/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธี ebidding
07/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

06/09/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
18/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 3
09/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอนตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
05/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รับโอน ตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล
04/07/2565 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
01/07/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3
13/06/2565 รายงานรายรับ-รายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
03/06/2565 การมอบอำนาจให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
27/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
25/05/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่องประกาสผลการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ
24/05/2565 เรื่อง มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ การทุจริต หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
24/05/2565 สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณะธรรม จริยธรรมภายนอก

Q&A /คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

Message us