หน้าแรก

ยินดีต้อนรับ
WELCOME TO Kudkung Subdistict Administrative Organization

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
โทร. 045-756890
โทรสาร 045-756890

วิสัยทัศน์ (Vision)

โครงสร้างพื้นฐานสะดวกปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

พันธกิจ (Mission)

จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ไฟฟ้าและประปาส่งเสริมการศึกษาและระบบการสาธารณสุขส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจัดให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินส่งเสริมให้เด็กสตรี เยาวชนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการที่ดีส่งเสริมสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านสาธารณะตามอำนาจหน้าที่จัดให้มีการบริหาจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้มีการอนุรักษ์ป่าชุมชนและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและท่องเที่ยวเชิงการอนุรักษ์ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัยและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลด้านงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนพัมนาท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินงานต่างๆ

ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง

รายงานการเงิน แผนการใช้จ่ายเงิน งบแสดงฐานะการเงินประจำปี รายงานรอบ 6 เดือน

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ได้แก่ รายงานผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง รายเดือน รายไตรมาส รายปี เป็นต้น

ข้อมูลด้านการจัดเก็บรายได้

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการชำระภาษี ข้อมูลเกี่ยวกับงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต

รวมข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต
คำสั่ง รายงานต่าง ๆ

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

รวมข้อมูลเกี่ยวกับสถิติต่างๆ
เกี่ยวกับการให้บริการของ อบต.กุดกุง

คู่มือปฏิบัติงาน/บริการประชาชน

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และให้ประชาชนได้ติดต่อราชการได้เร็วขึ้น

กฏหมายและระเบียบต่างๆ

ได้แก่ พระราชบัญญัติ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือสั่งการต่างๆ

| ข่าวกิจกรรม/โครงการ

พิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดยนายลลิต ถนอมสิงห์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00น. อำเภอคำเขื่อนแก้วร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้จัดพิธีพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏรตำบลกุดกุง ณ หอประชุม 100 ปี อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร จำนวน 6 หมู่บ้าน ราษฏร 554 ราย จำนวน 63,675 กิโลกรัม ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปี 2565 โดยนายลลิต ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ราษฏร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงร่วมกับพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนตำบลกุดกุงร่วมกันทำความสะอาดตัดต้นไม้ที่กีดขวางถนนซึ่งอาจเกิดอัตรายแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นบ้านกุดกุง-บ้านเหล่ามะเขียว Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงนำโดยนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงได้ร่วมกับผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลกุดกุง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างตำบลกุดกุงทุกท่านจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี และมีน้ำใจของเยาวชนและประชาชนตำบลกุดกุง กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุดกุง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 นำโดยนายทองชาย สังข์ศรี ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลกุดกุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้สูงอายุในตำบลกุดกุงเข้าร่วมจำนวน 100 ท่าน ณ ลานเอนกประสงค์ (ด้านหน้า)องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

มพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 07.30 น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธี Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 10.00น.นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง พร้อมด้วยทีมบริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลกุดกุง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ออกสำรวจน้ำเสียภายในชุมชนตาบลกุดกุงพร้อมให้คาปรึกษาในการแก้ไขปัญหาเพื่อลดการปล่อยนาเสียออกสู่ถนนสาธารณะ Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

| ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

03/05/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน เมษายน 2566
12/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง อนุมัติเห็นชอบราคากลาง และเผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 6
05/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศสรุปรายงานผลการคัดเลือกและผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ประจำเดือน มีนาคม 2566
04/04/2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2566- ถึงเดือนมีนาคม 2566)
17/03/2566 บันทึกข้อตกลง แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 008/2566

| ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศต่างๆ

25/04/2566 ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2566
19/04/2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนเจ้าของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ในพื้นที่ตำบลกุดกุง นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า
19/04/2566 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
19/04/2566 การขับเคลื่อนจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
18/04/2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เรื่อง รายงานผลการตรวจรับรองรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
12/04/2566 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน
11/04/2566 รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11/04/2566 ผลการดำเนินการในการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
11/04/2566 รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03/04/2566 เชิญชวนประชาชนในตำบลกุดกุง เข้าร่วมชมและเชียร์ โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28/03/2566 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566
22/03/2566 รายงานสถานะตามระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

Q&A /คำถามและคำตอบที่พบบ่อย

กรณีกรมบัญชีกลางจ่ายเงินแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีโอนเงินเข้าธนาคารของแต่ละคน กรมบัญชีกลางจะโอนเงินประมาณวันที่ 10 ของทุกเดือน

ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม ของทุกปี / กรณียื่นแบบล่าช้าจะต้องชำระเงินเพิ่ม ร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้าย /กรณียื่นแบบแล้วไม่ชำระภาษีป้ายภายในระยะเวลา ให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของจำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้าย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
ขอประกาศให้ทราบทั่วกัน ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง
งดรับ งดให้ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกเทศกาล
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

ITAS เปิดให้เข้าตอบแบบ IIT และ EIT ประจำปีงบประมาณ 2565

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ช่องทางการติดต่อ