ข่าวกิจกรรม/โครงการ

โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำและเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฉลอง ๕๐ ปี จังหวัดยโสธร

วันที่ 5 เมษายน 2565 นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล…

อบต.กุดกุง มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า -2019 (โควิด – 19 )

นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มอบหมายให้นายแสงอรุณ สร้อยหล้า…

นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาถนนบ้านกุดกุง

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.00 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ร่วมกับพนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชนทั้ง 7 หมู่บ้าน…

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด19 ของนักเรียน รร.บ้านทรายงาม ม.5 ต.กุดกุง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายอรุณ สิงห์พันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้รับมอบหมายจากนายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง เนื่องจากติดภาระกิจ

นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอ คำเขื่อนแก้ว และคณะ มาเยี่ยมชม สวนแตงโมเกษตรอินทรีย์ 100% ของ นายสมัย ทองทา

วันศุกร์ที่ 21มกราคม พ.ศ.2565 นายทองชาย สังฃ์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง พร้อมทีมงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทรายงาม ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายทองชาย สังข์ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุง ได้มอบหมายให้นายเนรมิตร สายสุด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดกุงเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการพัฒนาและรับฟังปัญหาของกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านทรายงาม ณ วัดบ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

Message us